Veikla

 Neįgaliųjų teisių gynimas ir atstovavimas

Visuomenės psichikos sveikatos požiūriu labai svarbu sukurti tokią teisinę aplinką, kurioje būtų gerbiamos visų žmonių, taip pat ir pažeidžiamų grupių, (tarp jų – sutrikusios psichikos asmenų) pilietinės, politinės, ekonominės, kultūrinės ir socialinės teisės. Psichikos sveikatos ekspertai teigia, kad tik užtikrinus aukštą visuomenės pilietiškumo lygį ir visuomenės bei valstybės pagarbą visų asmenų teisėms ir laisvėms, atsiranda reali galimybė siekti geros psichikos sveikatos. Neįgaliųjų teisių konvencijoje ir kituose dokumentuose, kuriuos ratifikavo Lietuva, yra išskiriamos šios pagrindinės asmenų su psichikos sutrikimais teisės: lygių teisių principas, gyvenimo bendruomenėje principas, asmens teisės į tinkamą sveikatos priežiūrą, sutikimo gydytis principas, teisė į informaciją ir jos prieinamumo principas, ne diskriminacijos bei lygių galimybių principas.
Asmenims, sergantiems psichikos ligomis ar dėl negalios, tenka dažnai susidurti su įvairiausiomis teisinėmis problemomis, atsirandančiomis dėl objektyvių priežasčių: dėl ligos, atkryčio, psichozės momentų, apgaulės ir pan. Neįgalieji kartais net nežino ar neturi pakankamai informacijos apie savo teises ir kaip jas tinkamai įgyvendinti. Todėl svarbu teisinę pagalbą teikiantiems asmenims objektyviai ir profesionaliai įvertinti situaciją, nustatyti kreipimosi dėl teisinės pagalbos esmines priežastis, pateikti suprantamai klientui teisinių problemų sprendimo būdus ir galimybes.
Siekiame, kad klientų problemos būtų sprendžiamos kvalifikuota teisine pagalba, todėl Bendrijoje dirba teisininkas, kuris konsultuoja klientus įvairiais teisiniais klausimais: mokesčių, saugaus turto valdymo, ginčų, aktualių teisės aktų išaiškinimo klausimais ir kt., atstovauja neįgaliuosius valstybės, savivaldybių ir teisėsaugos institucijose. Taip pat dalyvauja darbo grupių, sprendžiančių teisinio veiksnumo, teisinės pagalbos neįgaliesiems problemas, veikloje, teikia pasiūlymus rengiamiems teisės aktų projektams.
Siekiant glaudaus bendradarbiavimo su savivaldybėmis projekto įgyvendinimo metu, atsakingas Bendrijos projekto vykdytojas atstovauja psichikos neįgaliuosius konkrečioje savivaldybėje, teikiant informaciją apie neįgaliųjų padėtį, paslaugų poreikį savivaldybės darbuotojams, konsultuoja bendruomenių narius projektų rengimo klausimais, teikia pagalbą neįgaliųjų bendruomenėms, organizuojant savivaldybėje renginius. Atkreipiame dėmesį, kad dalis Bendrijai priklausančių skyrių vadovų turi psichikos negalią, tačiau dėl to jie negali būti diskriminuojami, pirmiausia, kad renkami pačių bendruomenių, savivaldybėse dėl negalios jiems mažiau prieinama informacija, iškyla probleminių situacijų, todėl reikalinga ir būtina Bendrijos specialistų pagalba.

20161110_111444 CIMG5387

Tarptautinis bendradarbiavimas

2005 m. mėnesį Bendrija tapo pilnateise EUFAMI (Europos šeimų, kurių nariai serga psichikos ligomis, asociacijų federacija) nare. Ši organizacija buvo įkurta 1990 m., siekiant vienyti ir atstovauti psichikos negalią turinčių neįgaliųjų ir jos šeimos narių, asociacijų interesus ES lygmeniu. Savo veikloje stengiamės lygiuotis į Europoje veikiančią praktiką, dalyvaujame Europoje rengiamų psichikos sveikatą reglamentuojančių dokumentų svarstyme, dalyvaujame konferencijose ir darbo grupėse, gauname, verčiame ir platiname su psichikos sveikata susijusią literatūrą, turime galimybę aplankyti psichikos sveikatos įstaigas, susitikti su užsienio šalių neįgaliųjų bendruomenių atstovais, pasisemti gerosios patirties.
Bendradarbiavimas su EUFAMI tęsiamas (kasmet mokamas nario mokestis). Planuojama siųsti Bendrijos deleguotą atstovą  į EUFAMI organizuojamą visuotinį narių suvažiavimą ir kasmetinius mokymus. Visuotinio narių suvažiavimo ir mokymu metu  analizuojami psichikos sveikatos priežiūros modeliai Europos Sąjungoje, aptariami nauji psichikos sveikatos priežiūros strateginiai dokumentai, supažindinama su naujausiais ES teisės aktų projektais bei psichikos sveikatos programų finansavimo mechanizmais, pristatomi naujausi moksliniai tyrimai, aptariami organizacijos vidiniai reikalai.
Aktuali informacija, susijusi su EUFAMI veikla, viešinama Bendrijos leidiniuose ir internetinėje svetainėje, taip pat neįgaliesiems ir specialistams pristatoma Bendrijos organizuojamų konferencijų, seminarų ir bendruomenių atstovų mokymų metu.

DSCF0737    DSCF0741

Konferencijos

Visuomenės švietimas – vienas pagrindinių veiksnių, didinančių neįgaliųjų socialinę integraciją, padedančių mažinti stigmą ir diskriminaciją. Bendrijos organizuojamos konferencijos leidžia suburti geriausias specialistų, ekspertų komandas, kurios numato ateities gaires neįgaliųjų socialinių, politinių, ekonominių, psichologinių ir kitų problemų sprendimams. Siekiame abipusio ryšio – visuomenė plačiau sužino apie neįgaliųjų galimybes šeimoje, bendruomenėje ar darbo rinkoje, taip didėja tolerancijos lygis, specialistai, dirbantys bendruomenėse, susipažįsta su naujausiu aktualiu teisiniu reguliavimu, darbo metodais, turi galimybę pasidalinti gerosios praktikos pavyzdžiais keldami kvalifikaciją ir stiprindami vadybos įgūdžius. Psichikos negalią turintiems asmenims suteikiama daugiau informacijos apie lygų prevenciją, lygias galimybes bei užimtumą.
Konferencijų metu siekiama pristatyti naujausius socialinio darbo metodus, teikiant paslaugas neįgaliesiems bendruomenėse, kalbama apie socialinių darbuotojų kompetencijas ir profesionalumą bei galimai iškylančias problemas dirbant su asmenimis turinčiais psichikos sutrikimų ar socialinės rizikos šeimomis, taip pat aptariamos neįgaliųjų integracijos į darbo rinką galimybės, valstybės institucijų ir socialinių įmonių vaidmuo sprendžiant užimtumo problemas ir kt.

DSC_0007-400   DSC_0006

Seminaras (apskrito stalo diskusija) ,,Psichikos sveikatos priežiūra bendruomenėje: problemos, iššūkiai ir bendradarbiavimo perspektyvos“

Nuo 2007 m. Bendrija Lietuvos apskrityse organizuoja seminarų ciklus (apskrito stalo diskusijas) psichikos sveikatos specialistams, savivaldybių darbuotojams ir bendrijų atstovams aktualiais psichikos sveikatos priežiūros klausimais. Seminarų tikslas – pristatyti Bendrijos veiklas regionuose, skatinti bendruomeninių paslaugų plėtrą savivaldybėse, siekti glaudaus bendradarbiavimo su Psichikos sveikatos centrais, savivaldybėmis, neįgaliųjų bendruomenių atstovais, gerinant psichikos sveikatos priežiūros sistemą ir didinant neįgaliųjų socialinę integraciją.
Seminarų programa sudaryta atsižvelgiant į PSO Pasaulinės sveikatos organizacijos penkis pagrindinius modernios bendruomeninės psichikos sveikatos priežiūros elementus (farmokoterapija, psichosocialinė reabilitacija, psichoterapija, būsto pagalba, profesinė reabilitacija bei užimtumas.
Seminarų metu kvalifikuoti specialistai pasirinktą sritį aptaria atskirai, yra dėstoma teorinė medžiaga, pristatomi ir aptariami naujausi teisės aktų projektai, apimantys psichikos sveikatos priežiūrą bei geriausios praktikos ir metodikos paslaugų organizavime, vyksta atviros diskusijos ir apibendrinimai.
Organizuojami seminarai (apskrito stalo diskusijos) leidžia plačiau ir lokaliai įsigilinti į problemų esmę, išryškina bendruomenėje teikiamų alternatyvių paslaugų naudą neįgaliesiems. Konstruktyvus dalinimasis patirtimi leidžia spręsti įvairias neįgaliųjų socialines, sveikatos priežiūros problemas, skatina institucinį bendradarbiavimą ir didina visuomenės informatyvumą savivaldybėse.

taurage1   taurage

Bendruomenėse dirbančių darbuotojų mokymai

Bendrijos įkurtų skyrių pirmininkams ir kitiems darbuotojams tenka labai didelis darbo krūvis, jiems daugiausiai tenka bendrauti ir rūpintis neįgaliaisiais bei jų artimaisiais, užtikrinti teikiamų paslaugų nuoseklumą, teisingą ir kokybišką projektų valdymą, ir pan. Šis darbas reikalauja nemažai psichologinių žinių ir įgūdžių. Plėtojant socialinių paslaugų sferą, didėja reikalavimai socialinių paslaugų kokybei ir tuo pačiu metu darbuotojų pasirengimui. Todėl labai svarbu padėti Bendrijos darbuotojams kelti kvalifikaciją ir organizuoti jiems kasmetinius mokymus, kurių metu jie įgytų praktinių žinių, pasidalintų savo gerąja patirtimi, keltų kvalifikaciją, atkurtų darbinius įgūdžius. Tokiu būdu, gerėtų darbinė atmosfera ir kultūrinė organizacija bendruomenėse, atsirastų glaudesnis ryšys su neįgaliaisiais, gerėtų teikiamų paslaugų kokybė.
Bendrija kasmet organizuoja kasmetinius mokymus, aktualiomis temomis:
• „Psichikos sveikatos priežiūros sistemos teisinis reglamentavimas praktika ir tarptautinės rekomendacijos“- Mokymų dalyviai supažindinami su naujausiu teisiniu reglamentavimu psichikos sveikatos ir neįgaliųjų socialinės integracijos srityse. Mokymų metu analizuojamos Pasaulinės sveikatos organizacijos rekomendacijos ir atskirų šalių geroji praktika.
• ,,Neįgaliųjų asmenų įgalinimas bendruomenėje ir psichologinė pagalba šeimai“ – Mokymų dalyviai įgija žinių apie asmenų, turinčių psichikos sutrikimų, specialiuosius poreikius ir naujausius socialinio darbo metodus teikiant psichosocialinės reabilitacijos ir pagalbos šeimai paslaugas bendruomenėje.
• „Lygių galimybių politika“ – Mokymų dalyviai supažindinami su įvairiomis diskriminacijos apraiškomis, su Lygių galimybių kontrolieriaus veikla ir skundų nagrinėjimo procedūromis. Išmoksta atpažinti tiesioginės ir netiesioginės diskriminacijos apraiškas, atlieka situacijų analizę.
• ,,Konsultavimas ir tarpininkavimas (mediacija) socialiniame darbe“ – Mokymų dalyviai supažindinami su tarpininkavimo procedūromis ir veikla, reikalinga nustatyti esmines konfliktų priežastis ir tinkamai jas spręsti, geriau suvokia konsultavimo prasmę ir klientų lūkesčius, profesionaliai sprendžiant jų problemas.
• „Projektų administravimas ir mokesčių pagrindai NVO“- Pagrindiniai reikalavimai teisingos apskaitos tvarkymui, išlaidų apskaitai, buhalterinių dokumentų archyvavimas, pagrindinės klaidos. Tinkamas vykdomų projektų administravimas, finansų paieška bei inovatyvių vadybos modelių diegimas bendruomeninėse organizacijose.
• ,,Neįgaliųjų užimtumas ir integracija į darbo rinką“ – Teisinis reglamentavimas, subsidijuojamų vietų kūrimas neįgaliesiems, atvejo vertinimas ir profesinė reabilitacija, verslumo ugdymas, psichikos negalią turinčių asmenų poreikiai darbo vietose ir rizikos veiksniai. Darbo socialinėse ir verslo įmonėse ypatumai.
Mokymuose kasmet dalyvauja apie 40 asmenų (specialistų, skyrių pirmininkų ir darbuotojų).

mok2  P1060088

Neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo stovykla

 

Savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo stovyklos dalyvių Atrankos kriterijai

Psichikos negalią turintiems asmenims pagal sergamų ligų kvalifikaciją yra retai skiriamas reabilitacinis sanatorinis gydymas, todėl aktyvus poilsis prie jūros yra tam tikra alternatyva, kuria neįgalieji be galo džiaugiasi ir vertina. Vasaros stovyklos metu neįgalieji turiningai leidžia laiką, turi galimybę pajusti fizinio aktyvumo naudą, palaikyti ir stiprinti sveikatą, įvairių užsiėmimų metu lavina savo kasdieninius buitinius, maisto ruošos, bendravimo įgūdžius. Lavinami tokie socialiniai bei psichologiniai įgūdžiai kaip draugiškumas, atsakomybės bei visavertiškumo jausmas už save bei šalia esančius draugus, gebėjimu savarankiškai priimti sprendimus, psichologinis stabilumas ir kt.
Bendrijos organizuojamoje savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo stovykloje prie jūros Klaipėdos apskrityje, dalyvauja apie 200 asmenų, iš jų – 150 neįgaliųjų Stovykla vyksta birželio – rugpjūčio mėn.
Į stovyklą kviečiami psichikos neįgalieji iš visų Bendrijos skyrių ir užimtumo kambarių. Kelialapių paskirstymas, kaip ir kiekvienais metais, priklauso nuo neįgaliųjų skaičiaus, jų aktyvumo ir darbo kokybės bendruomenėje, vadovaujantis Bendrijos patvirtintais savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo stovyklos atrankos kriterijais.
Į kiekvieną pamainą vyksta lydintys specialistai, o su ypač sunkios negalios asmenimis vyks jų artimieji. Kelialapiai skiriami proporcingai kiekvieno Bendrijos skyriaus ar užimtumo kambario atstovui, kuris bus atsakingas už savo skyriaus neįgaliųjų priežiūrą ir globą, savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymą ir veiklos organizavimą. Stovyklos metu kiekvienoje pamainoje dirba koordinatoriai, parinkti iš mūsų asociacijos narių, kurie organizuoja neįgaliesiems bendrus užsiėmimus, padeda susiorientuoti, pasidalyti į užsiėmimų grupeles, organizuoja stovykloje numatytą veiklą.

P1010089  100_8258

Aktyvaus poilsio (atokvėpio) stovyklą šeimoms, kuriose bent vienas iš šeimos narių turi psichikos negalią

Daugelio turinčių psichikos sutrikimų neįgaliųjų būklė labai priklauso nuo šeimų materialinės ir emocinės paramos. Šeimos, gyvendamos su sutrikusios psichikos asmeniu, dažnai išgyvena stresines situacijas, todėl pagalba turi būti teikiama ne tik neįgaliesiems, bet ir jų šeimos nariams, taip užtikrinant geresnius psichosocialinės reabilitacijos rezultatus. Išsivysčiusiose valstybėse vyrauja bendras požiūris, kad psichikos sveikatos prevencija, neįmanoma be šeimos prevencijos ir gerovės kūrimo, todėl įgyvendinama daugybė programų (apsaugoto būsto, atokvėpio stovyklų) skirtų neįgaliųjų šeimoms.
Aktyvaus poilsio šeimų stovykla orientuota į padidintos socialinės rizikos šeimas. Stovykloje vyksta bendri ir atskiri praktiniai užsiėmimai neįgaliesiems ir jų šeimoms nariams, skaitomi pranešimai (psichologinės pagalbos, streso ir žalingų įpročių prevencijos, sveikos gyvensenos, konfliktinių situacijų valdymo šeimoje, bendravimo įgūdžių lavinimo temomis), teikiamos individualios psichologinės konsultacijos. Stovyklos dalyviai įgyja žinių kaip mažinti kritiškumą ir kartais per didelę, nepamatuotą globą psichikos neįgaliųjų atžvilgiu, sužino kaip neįgalieji gali įsitraukti į šeimos, kaip vieningos sistemos, socialinių ir psichologinių problemų sprendimą, kaip pagerinti bendravimo, problemų sprendimo būdus šeimoje, artimųjų psichologinio prisitaikymo strategijas, paskatinti artimųjų įtraukimą į bendruomenės veiklas už šeimos ribų.

DSC_0105  DSC_0198

Respublikinė dainų šventė „Uždainuokime kartu“

Bendrija kasmet organizuoja tradicinę Respublikinę neįgaliųjų dainų šventę ,,Uždainuokime kartu“, skirtą psichikos negalią turintiems asmenims iš visos Lietuvos.
Kasmet pasiruošimas šventei neįgaliuosius bendruomenėse suburia, motyvuoja kūrybinei veiklai, skatina užimtumą ir lavina muzikinius įgūdžius. Dainų šventės dalyviai intensyviai renka repertuarą. Renginio metu neįgalieji ne tik varžosi dėl įvertinimo, bet pertraukų metu sutinka savo likimo draugus, su kuriais bendrauja ir susidraugauja, taip lavindami savo bendravimo įgūdžius.

20160616_161411  DSC_0012

Respublikinis neįgaliųjų meno pleneras

Bendrija kasmet rugpjūčio mėn. organizuoja Respublikinį meno plenerą, skirtą asmenims, turintiems psichikos ir emocinių sutrikimų. Meno terapija – puiki priemonė kryptingai psichikos neįgaliųjų socialinei integracijai. Plenero tikslas – skatinti neįgaliųjų saviraišką ir kūrybiškumą, meno terapijos pagalba didinti savarankiškumą ir įgalinimo laipsnį, plačiau informuoti visuomenę apie psichikos negalią turinčių asmenų galimybes.
Šiandieninėje visuomenėje neįgalieji vis dar neturi tokių kūrybinės saviraiškos erdvių, kaip sveikieji asmenys, į jų kūrybą žiūrima pasyviai ir skeptiškai. Dažnai taikomi negalės stereotipai, nežiūrint į asmenybės kūrybinį procesą ir sukurtus unikalius meno kūrinius.
Plenero metu dalyviams yra suteikiamos reikalingos erdvės ir priemonės, kūrybiniam procesui pateiktos užduotys sukurti bent po vieną unikalų dailės kūrinį ir jį pristatyti. Renginio metu vyksta ne tik neįgaliųjų kūrybinis procesas, bet yra vedami seminarai meno terapijos klausimais. Pasibaigus renginiui neįgaliųjų sukurti darbai eksponuojami Bendrijos būstinėje, organizuojamos parodos.

DSC_0143    IMG_0519