LIETUVOS SUTRIKUSIOS PSICHIKOS ŽMONIŲ GLOBOS
BENDRIJA

ĮSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1. Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija (sutrumpintai – LSPŽGB; toliau – Bendrija) yra pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtas pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, ginantis savo narių teises, koordinuojantis jų veiklą, atstovaujantis narių bei kitus susijusius viešuosius interesus.
2. Bendrijos teisinė forma yra asociacija.
3. Bendrija turi savo pavadinimą, antspaudą su pavadinimu (lietuvių ir anglų kalbomis), logotipą, atsiskaitomąją sąskaitą Lietuvos Respublikoje registruotoje kredito įstaigoje.
4. Bendrija turi ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą.
5. Bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Pagal savo prievoles Bendrija atsako jai nuosavybės teise priklausančiu turtu, bet neatsako už Bendrijos narių prievoles; Bendrijos nariai neatsako už Bendrijos prievoles. Kai Bendrija negali įvykdyti prievolės dėl jos nario ar darbo santykiais susijusio asmens tyčinių nesąžiningų veiksmų, tokią Bendrijos prievolę privalo įvykdyti nesąžiningus veiksmus atlikęs asmuo.

II. LSPŽGB VEIKLA

6. Bendrijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
7. Bendrijos veiklos teritorija yra visa Lietuvos Respublika.
8. Bendrijos veiklos laikotarpis neribotas.
9. Bendrija veikdama vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Asociacijų įstatymu bei kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais poįstatyminiais teisės aktais, Lietuvos Respublikoje pasirašytomis tarptautinėmis sutartimis bei šiais įstatais.

III. BENDRIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

10. LSPŽGB tikslai:
1. atstovauti sutrikusios psichikos žmones ir siekti jų pilnaverčio gyvenimo visuomenėje;
2. ginti neįgaliųjų teises ir žmogiškąjį orumą, kovoti prieš jų diskriminaciją;
3. siekti tobulinti ir plėsti medicininio aptarnavimo, reabilitacijos ir globos įstaigų sutrikusios psichikos žmonėms sistemą;
4. siekti pagerinti socialinės paramos sistemą ir šeimų, globojančių sutrikusios psichikos asmenis, gyvenimo sąlygas;
5. steigti sutrikusios psichikos žmonėms užimtumo įstaigas bendruomenėje.
11. LSPŽGB uždaviniai:
1. bendrauti ir bendradarbiauti su visuomeninėmis ir valstybinėmis institucijomis sprendžiant neįgalių asmenų aprūpinimo medikamentais, gydymo, psichologines, socialines, adaptacijos problemas;
2. dalyvauti ir bendradarbiauti su savivaldos institucijomis steigiant naujas reabilitacijos įstaigas asmenims su psichikos negalia;
3. kurti ir vykdyti socialines programas pagal neįgaliųjų poreikius, interesus ir galimybes;
4. teikti pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei bei kitoms valstybės ir savivaldybės institucijoms rengiant ir priimant naujus, keičiant ar papildant jau priimtus teisės aktus, susijusius su psichikos negalią turinčių asmenų interesais;
5. organizuoti kultūros, švietimo, poilsio, sporto, sveikatos, savarankiškumo ugdymo bei kitus renginius;
6. palaikyti ryšius su tarptautinėmis bei kitų šalių organizacijomis, susijusiomis su asmenimis, turinčiais psichikos negalią;
7. teikti mokymo ir konsultavimo paslaugas neįgaliesiems, jų artimiesiems ir specialistams, teikiantiems paslaugas ar kitaip susijusiems su neįgaliaisiais;
8. skleisti informaciją per spaudą, radiją, televiziją, internetą;
9. organizuoti seminarus, pasitarimus, konferencijas, kursus;
10. koordinuoti Bendrijos narių veiklą;
11. analizuoti su Bendrijos veikla susijusią informaciją.
12. Siekdama įgyvendinti savo tikslus Bendrija gali vykdyti šias veiklas:
1. sveikatos priežiūra ir socialinis darbas;
2. bendruomenei teikiamų paslaugų užtikrinimas;
3. švietimas;
4. leidyba;
5. kita socialinė veikla;
6. gamybinė veikla;
7. sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla.

IV. BENDRIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

13. Bendrija gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja įstatymams, šiems įstatams ir įstaigos veiklos tikslams.
14. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir siekdama įgyvendinti savo įstatuose nurodytus tikslus, LSPŽGB turi teisę:
1. nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti Bendrijos tikslus ir uždavinius;
2. nustatyti organizacijos struktūrą;
3. vienytis į nevyriausybinių organizacijų sąjungas, steigti fondus, steigti (būti steigėju) įmones, viešąsias įstaigas, centrus, filialus ir kitus padalinius, registruojamus ir veikiančius pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;
4. organizuoti susirinkimus, mitingus, piketus, demonstracijas, įvairias eitynes, kitokius taikius beginklius susirinkimus ir masinius renginius teisės aktų nustatyta tvarka ir gavus reikiamų institucijų leidimus;
5. pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį valdyti, naudoti ir juo disponuoti;
6. samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai;
7. Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka gauti lėšų ar kitokio turto iš tarptautinių visuomeninių organizacijų, kitų visuomeninių organizacijų, nevalstybinių organizacijų, fondų, taip pat įmonių, įstaigų bei kitų juridinių asmenų bei iš fizinių asmenų;
8. užsiimti leidyba;
9. vykdyti įstatymais nedraudžiamą ūkinę – komercinę veiklą, reikalingą Bendrijos tikslams pasiekti.
15. LSPŽGB gali įstoti į tarptautines visuomenines (nevalstybines) organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymas, palaikyti ryšius su kitų valstybių visuomeninėmis, taip pat tarptautinėmis organizacijomis, sudaryti su jomis susitarimus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir kitiems įstatymams.
16. Su samdomais Bendrijos darbuotojais sudaromos darbo sutartys įstatymų nustatyta tvarka.
17. Pagal darbo sutartį dirbantys asmenys turi teisę į socialinį draudimą bei kitas įstatymais nustatytas teises ir garantijas. Bendrija įmokas į valstybinį socialinio draudimo fondą moka iš savo lėšų (pajamų), kaip ir kitos valstybinės įmonės, įstaigos ar organizacijos.
18. LSPŽGB visuotinio narių susirinkimo sprendimu bet kada gali nutraukti savo padalinių (filialų, atstovybių) veiklą. Priėmus sprendimą nutraukti padalinio veiklą, padalinio turtas ir lėšos atitenka LSPŽGB, jei kitaip nenustatyta teisės aktuose.
19. LSPŽGB vykdo buhalterinę apskaitą, teikia finansinę, buhalterinę, statistinę informaciją valstybės institucijoms, moka mokesčius LR įstatymų nustatyta tvarka.

V. BENDRIJOS NARIAI. PRIĖMIMO, ŠALINIMO IR IŠSTOJIMO TVARKA

20. LSPŽGB nariais gali būti Lietuvos Respublikoje veikiančios nevalstybinės, visuomeninės organizacijos, vienijančios psichikos negalią turinčius ir psichikos liga sergančius asmenis bei turinčios viešojo juridinio asmens statusą.
21. LSPŽGB nariai Bendrijos veikloje dalyvauja atstovaujami pirmininkų ir vadovų.
22. Norėdami tapti Bendrijos nariais juridiniai asmenys pateikia Bendrijos valdybos pirmininkui prašymą, juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopiją, įstatų kopiją.
23. Sprendimas dėl naujo nario priimamas paprasta balsų dauguma artimiausiame valdybos posėdyje.
24. Nariai, nesumokėję metinio nario mokesčio, valdybos sprendimu paprasta balsų dauguma gali būti šalinami iš Bendrijos.
25. Už LSPŽGB įstatų arba valdybos ar Bendrijos vadovo sprendimų nevykdymą bei kitus pažeidimus Bendrijos vadovas arba valdybos pirmininkas gali pareikšti nariui įspėjimą arba valdybos sprendimu pašalinti jį iš organizacijos narių. Sprendimas dėl nuobaudos skyrimo gali būti apskųstas visuotiniam narių susirinkimui. Susirinkimo nutarimas yra galutinis ir neskundžiamas.
26. LSPŽGB nariai gali bet kada išstoti iš organizacijos pateikę prašymą valdybos pirmininkui.
27. Išstojus iš Bendrijos ar pašalinus narį valdybos sprendimu, nario perduotos lėšos ar kitas turtas negrąžinami.

VI. NARIŲ STOJAMŲJŲ ĮMOKŲ IR NARIŲ MOKESČIŲ MOKĖJIMO TVARKA

28. Naujai priimamas į Bendriją narys privalo sumokėti nario stojamąją įmoką.
29. Nario stojamosios įmokos dydį nustato visuotinis narių susirinkimas.
30. Stojamoji įmoka pervedama į Bendrijos atsiskaitomąją sąskaitą kredito įstaigoje.
31. Stojamoji įmoka turi būti sumokėta per 14 kalendorinių dienų nuo valdybos posėdžio. Jei įmoka laiku nesumokama, laikoma, kad juridinis asmuo nebepageidauja tapti Bendrijos nariu ir valdybos sprendimas dėl naujo nario priėmimo yra atšaukiamas.
32. Kiekvienais kalendoriniais metais nariai moka nario mokestį.
33. Nario mokesčio dydį nustato visuotinis narių susirinkimas.
34. Nario mokestis sumokamas pervedant pinigus į Bendrijos atsiskaitomąją sąskaitą kredito įstaigoje.
35. Kasmetinis nario mokestis turi būti sumokamas iki einamųjų metų balandžio 30 (trisdešimtos) dienos.
36. Jei nario mokestis laiku nesumokamas, laikoma, kad juridinis asmuo nebenori būti Bendrijos nariu, ir valdybos sprendimu jis yra pašalinamas iš Bendrijos. Esant nepalankiai nario finansinei situacijai, dėl kurios jis negali sumokėti nario mokesčio, valdybos pirmininko sprendimu nario mokesčio sumokėjimo terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 2 (dviems) mėnesiams.

VII. NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

37. LSPŽGB nariai turi lygias teises.
38. Nariai gali bet kada gauti informaciją apie esamus Bendrijos narius.
39. LSPŽGB nariai turi šias teises:
1. dalyvauti ir balsuoti LSPŽGB visuotiniame narių susirinkime;
2. rinkti ir būti renkamais į Bendrijos valdymo organus;
3. dalyvauti komitetų, komisijų darbe;
4. teikti valdymo organams pasiūlymus dėl Bendrijos veiklos;
5. naudotis LSPŽGB teikiamomis paslaugomis;
6. susipažinti su Bendrijos dokumentais ir gauti visą informaciją apie jos veiklą;
7. bet kada išstoti iš LSPŽGB.
40. LSPŽGB nariai privalo:
1. laikytis LSPŽGB įstatų;
2. remti LSPŽGB veiklą ir joje dalyvauti;
3. mokėti nario mokestį;
4. tausoti Bendrijos turtą;
5. gerbti kitų narių nuomonę ir teises.

VIII. BENDRIJOS ORGANAI

41. LSPŽGB organai yra:
1. visuotinis narių susirinkimas;
2. valdyba;
3. Bendrijos vadovas.
42. Bendrija turi kontrolės organą – revizijos komisiją.

IX. VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

43. Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias LSPŽGB organas.
44. Visuotinis narių susirinkimas gali būti ataskaitinis ir ataskaitinis – rinkiminis.
45. Ataskaitinis susirinkimas šaukiamas kiekvienais metais Bendrijos vadovo sprendimu. Susirinkimas turi būti sušauktas per 4 (keturis) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.
46. Apie šaukiamą susirinkimą Bendrijos nariai informuojami registruotu laišku, faksu arba elektroniniu paštu ne vėliau kaip likus 30 (trisdešimt) dienų iki susirinkimo.
47. Susirinkimui pirmininkauja Bendrijos vadovas.
48. Susirinkimo metu rašomas protokolas, kurį pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.
49. Apie tai, jog visiems Bendrijos nariams buvo tinkamai pranešta apie susirinkimą, bei apie tai patvirtinančius dokumentus Bendrijos vadovas privalo informuoti susirinkimo pradžioje.
50. Visuotinis narių susirinkimas laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja daugiau kaip ½ (pusė) Bendrijos narių. Jei kvorumo nėra, tai per 15 (penkiolika) dienų šaukiamas pakartotinis susirinkimas, kuris gali priimti sprendimus pagal dabotvarkę nepriklausomai nuo dalyvaujančių narių skaičiaus.
51. Susirinkime teisę balsuoti turi tik Bendrijos nariai. Kadangi Bendrijos nariai jos veikloje dalyvauja atstovaujami pirmininkų ir vadovų, susirinkime balsuoti gali tik Bendrijos narių pirmininkai ir vadovai.
52. Jei dėl svarbių priežasčių susirinkime negali dalyvauti Bendrijos nario pirmininkas ar vadovas, narį atstovauti gali kitas su atstovaujama organizacija susijęs asmuo, turintis tos organizacijos pirmininko ar vadovo parašu bei organizacijos antspaudu patvirtintą įgaliojimą.
53. Kiekvienas susirinkimo dalyvis turi vieną balsą.
54. Visi susirinkimo sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, išskyrus balsavimus dėl įstatų keitimo bei dėl Bendrijos pertvarkymo, reorganizavimo, likvidavimo, kur reikalinga 2/3 balsų dauguma.
55. Balsavimas susirinkime yra atviras.
56. Visuotinis narių susirinkimas:
1. priima, keičia, papildo įstatus;
2. renka valdybą;
3. keičia Bendrijos buveinės adresą;
4. tvirtina valdybos ir Bendrijos vadovo metinės veiklos ataskaitas;
5. tvirtina revizijos komisijos metinę finansinę ataskaitą;
6. gali atšaukti ir išrinkti naują valdybos narį iki kadencijos pabaigos;
7. nustato stojamųjų įnašų dydį, narių mokesčių dydį, mokėjimo tvarką;
8. tvirtina Bendrijos veiklos strategiją;
9. sprendžia dėl LSPŽGB filialų veiklos nutraukimo;
10. sprendžia dėl Bendrijos reorganizavimo, likvidavimo ar jos veiklos nutraukimo;
11. sprendžia kitus su Bendrijos veikla susijusius klausimus.
57. Neeilinis ataskaitinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas, jeigu to raštu pareikalauja 1/3 Bendrijos narių arba valdyba. Tokiu atveju Bendrijos vadovas apie šaukiamą susirinkimą turi paskelbti ne vėliau kaip per 15 (peniolika) dienų nuo prašymo gavimo dienos. Neeilinis ataskaitinis visuotinis susirinkimas taip pat gali būti sušauktas Bendrijos vadovo sprendimu.
58. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas įstatuose nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Bendrijos narys ar valdymo organo narys.
59. Ataskaitinis – rinkiminis visuotinis narių susirinkimas yra šaukiamas kas 4 (ketveri) metai.
60. Ataskaitinį – rinkiminį susirinkimą šaukia Bendrijos vadovas.
61. Neeilinį ataskaitinį – rinkiminį susirinkimą turi teisę inicijuoti 2/3 Bendrijos narių arba valdyba, pateikdama rašytinį prašymą Bendrijos vadovui.
62. Ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas šaukiamas tokia pat tvarka ir terminais kaip ir ataskaitinis susirinkimas.
63. Ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Bendrijos narių. Jei susirinkime nėra kvorumo, per 15 (penkiolika) dienų šaukiamas pakartotinis susirinkimas, kuris gali priimti sprendimus pagal dabotvarkę nepriklausomai nuo dalyvaujančių narių skaičiaus.
64. Ataskaitiniame – rinkiminiame susirinkime balsavimo ir balsų skaičiavimo sistema yra tokia pati kaip ir ataskaitiniame susirinkime.
65. Ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas sprendžia tuos pačius klausimus kaip ir ataskaitinis susirinkimas.
66. Išskirtinė ataskaitinio – rinkiminio susirinkimo kompetencija yra:
1. skirti ir atšaukti valdybos narius, nustatyti valdybos narių skaičių;
2. skirti ir atšaukti revizijos komisijos narius, nustatyti revizijos komisijos narių skaičių.

X. VALDYBA

67. Tarp visuotinių narių susirinkimų Bendrijos veiklai vadovauja kolegialus valdymo organas – valdyba.
68. Valdybos nariais gali būti Bendrijos narių pirmininkai ir vadovai bei kiti Bendrijos narių pasiūlyti fiziniai asmenys, teikiantys paslaugas ar kitaip susiję su neįgaliųjų interesais švietimo, socialinėje, kultūros, sporto ar kitoje srityje.
69. Bendrijos vadovas negali būti valdybos nariu.
70. Valdybos narių skaičių nustato visuotinis ataskaitinis – rinkiminis narių susirinkimas.
71. Valdybos narius 4 (ketverių) metų kadencijai renka ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas.
72. Valdybos nariams už jų darbą valdyboje nemokamas atlygis.
73. Valdybos narių kadencijų skaičius yra neribojamas.
74. Visuotinis narių susirinkimas gali atšaukti visą valdybą ar pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai. Atšaukus pavienius narius nauji valdybos nariai renkami likusiam valdybos įgaliojimų terminui.
75. Valdybai vadovauja pačios valdybos išrinktas valdybos pirmininkas. Valdybos pirmininkas renkamas pirmame valdybos posėdyje; juo tampa narys, surinkęs daugiausia balsų „už“.
76. Valdyba veikdama vadovaujasi valdybos darbo reglamentu.
77. Už savo veiklą valdyba kiekvienais metais atsiskaito visuotiniam narių susirinkimui.
78. Valdybos sprendimai yra teisėti, jei posėdyje dalyvauja daugiau kaip 1/2 valdybos narių.
79. Sprendimai valdybos posėdžiuose priimami paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai lemiamas yra valdybos pirmininko balsas.
80. Valdybos posėdžiai šaukiami valdybos pirmininko ne rečiau nei kartą per tris mėnesius. Posėdžiui pirmininkauja valdybos pirmininkas ar jo įgaliotas valdybos narys.
81. Apie posėdžio datą ir vietą bei jo darbotvarkę valdybos nariams pranešama registruotu laišku, faksu arba elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) dienų iki posėdžio dienos.
82. Neeilinis valdybos posėdis šaukiamas valdybos pirmininko ar 1/3 valdybos narių iniciatyva. Apie neeilinį posėdį pranešama ne vėliau kaip prieš 3 (tris) dienas iki posėdžio dienos.
83. LSPŽGB valdyba:
1. svarsto ir tvirtina valdybos darbo reglamentą;
2. skiria ir atleidžia Bendrijos vadovą;
3. valdybos pirmininkas arba vienas iš jos narių pasirašo su Bendrijos vadovu darbo sutartį bei ją nutraukia;
4. svarsto ir tvirtina Bendrijos vadovo pareiginius nuostatus;
5. tvirtina Bendrijos veiklos programų nuostatus, o vadovaudamasi jais – Bendrijos narių veiklos programas;
6. valdybos pirmininkas arba vienas iš narių, turėdamas Bendrijos vadovo parašu ir Bendrijos antspaudu patvirtintą įgaliojimą, gali atstovauti Bendriją teisme, valstybės valdžios ir valdymo institucijose, tarptautinėse organizacijose taip pat santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
7. priima sprendimus dėl Bendrijos narių priėmimo ir šalinimo iš organizacijos;
8. sprendžia dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
9. svarsto ir tvirtina Bendrijos įsteigtų įmonių, įstaigų, skyrių, metinę ataskaitą;
10. pateikia susirinkimui tvirtinti savo veiklos ataskaitą;
11. įgyvendina susirinkimo nutarimus;
12. sprendžia dėl Bendrijos audito ir renka audito įmonę;
13. tvirtina Bendrijos renginių sąrašą;
14. analizuoja ir teikia visuotiniam narių susirinkimui pasiūlymus dėl Bendrijos veiklos;
15. svarsto Bendrijos veiklos planus ir jų įgyvendinimą;
16. turi iniciatyvos teisę įstatų keitimui;
17. sprendžia dėl filialų steigimo ir tvirtina jų nuostatus;
18. sprendžia, kuri su Bendrija susijusi informacija yra neskleistina viešai, kokia informacija laikytina konfidencialia;
19. priima kitus nutarimus dėl Bendrijos veiklos.

XI. BENDRIJOS VADOVAS

84. Bendrijos vadovas yra vienasmenis valdymo organas.
85. Bendrijos vadovu gali būti veiksnus fizinis asmuo, priimtas dirbti pagal darbo sutartį.
86. Bendrijos vadovas skiriamas 4 (ketverių) metų kadencijai valdybos sprendimu, kai už kandidatą pasisako daugiau negu ½ valdybos posėdyje dalyvaujančių valdybos narių.
87. Bendrijos vadovo kadencijų skaičius neribojamas.
88. Darbo sutartį su Bendrijos vadovu pasirašo ir ją nutraukia valdybos pirmininkas ar vienas iš valdybos narių.
89. Bendrijos vadovas gauna darbo užmokestį, kuris numatomas darbo sutartyje.
90. Bendrijos vadovas:
1. vadovauja Bendrijos darbui;
2. koordinuoja Bendrijos narių veiklą;
3. įgyvendina visuotinio narių susirinkimo ir valdybos priimtus sprendimus, vadovaudamasis jam suteiktais įgaliojimais;
4. neturėdamas balsavimo teisės dalyvauja valdybos posėdžiuose;.
5. teikia metinę veiklos ataskaitą visuotiniam narių susirinkimui ir valdybai;
6. pasirašo darbo sutartis su samdomais darbuotojais;
7. vadovauja Bendrijos personalui, nustato darbuotojų etatus ir jų atlyginimus, skatina juos ir skiria drausmines nuobaudas;
8. tvirtina Bendrijos darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareiginius nuostatus, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus;
9. leidžia įsakymus, kuriuos Bendrijos darbuotojai vykdyti privalo;
10. sudaro sutartis ir kitus sandorius su trečiaisiais asmenimis;
11. kartu su buhalteriu pasirašo finansinius dokumentus;
12. pasirašo įgaliojimus;
13. sušaukia visuotinį narių susirinkimą ir sudaro jo darbotvarkę;
14. pateikia duomenis ir dokumentus Juridinių asmenų registrui;
15. praneša Bendrijos nariams apie įvykius, turinčius esminės reikšmės Bendrijos veiklai;
16. atsako už išsamaus ir tikslaus narių sąrašo sudarymą ir duomenų apie narius tikslumą;
17. pateikia visuomenei informaciją apie Bendriją ir jos veiklą;
18. atidaro ir uždaro sąskaitas Lietuvos kredito įstaigose, užtikrina Bendrijos turto efektyvų naudojimą ir apsaugą;
19. numato lėšų naudojimo tvarką;
20. atstovauja Bendriją teisme, valstybės valdžios ir valdymo institucijose, tarptautinėse organizacijose taip pat santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
21. sprendžia kitus su Bendrijos veikla susijusius klausimus, nepriskirtus visuotinio narių susirinkimo ar valdybos kompetencijai.

XII. REVIZIJOS KOMISIJA

91. LSPŽGB finansinės veiklos kontrolę vykdo revizijos komisija.
92. Revizijos komisija yra nepriklausoma kolegiali institucija, renkama visuotinio narių susirinkimo 4 (ketverių) metų kadencijai.
93. Revizijos komisiją sudaro 5 nariai.
94. Veikdama revizijos komisija vadovaujasi darbo tvarkos nuostatais.
95. Revizijos komisija, susirinkusi į pirmą posėdį, iš savo narių tarpo atviru balsavimu renka revizijos komisijos pirmininką ir sekretorių.
96. Revizijos komisijos nariais gali būti Bendrijos narių pirmininkai ar vadovai. Revizijos komisijos nariais gali būti renkami ir samdomi Bendrijos ar Bendrijos narių darbuotojai.
97. Revizijos komisijos nariais negali būti valdybos nariai ir Bendrijos vadovas.
98. Tie patys asmenys revizijos komisijos nariais gali būti renkami ne ilgiau kaip dvi kadencijas iš eilės.
99. Jei revizijos komisijos narys nepasibaigus kadencijos laikotarpiui nebegali toliau vykdyti savo revizijos komisijos nario pareigų, artimiausiame visuotiniame narių susirinkime išrenkamas naujas revizijos komisijos narys likusiam kadencijos laikotarpiui.
100. Revizijos komisijos posėdžiui pirmininkauja pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo.
101. Revizijos komisijos sprendimai yra teisėti, jei posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip 3 (trys) nariai.
102. Revizijos komisijos posėdžiai protokoluojami. Protokolą pasirašo komisijos pirmininkas ir sekretorius.
103. Revizijos komisijos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai lemiamas yra pirmininko balsas.
104. Revizijos komisijos posėdžiai šaukiami komisijos pirmininko ne rečiau nei kartą per metus.
105. Apie posėdžio datą ir vietą bei jo darbotvarkę komisijos nariams pranešama registruotu laišku, faksu arba elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt dienų) iki posėdžio dienos.
106. Neeilinis revizijos komisijos posėdis gali būti šaukiamas pirmininko ar 3 (trijų) komisijos narių iniciatyva.
107. Apie neeilinį posėdį komisijos nariams pranešama ne vėliau kaip prieš 3 (tris) dienas iki posėdžio dienos.
108. Revizijos komisija finansinės veiklos patikrinimą gali atlikti, kai komisijoje yra ne mažiau nei 3 (trys) nariai.
109. Kai komisija atlieka patikrinimą viename iš Bendrijos narių, revizoriaus pareigų negali vykdyti tas komisijos narys, kuris yra to Bendrijos nario pirmininkas ar vadovas taip pat Bendrijos samdomas darbuotojas. Tokiu atveju komisijos narių skaičius sumažėja.
110. Apie planuojamą reviziją Bendrijos nariui pranešama registruotu laišku, faksu arba elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) dienas iki patikrinimo dienos. Pranešime turi būti nurodoma patikrinimo data ir laikas, vieta, patikrinimo tikslas bei kokius dokumentus būtina pateikti komisijai.
111. Revizijos komisija kiekvienais metais iki kovo mėn. 15 d. atlieka Bendrijos finansinės veiklos patikrą. Patikrinimo ataskaitos pateikiamos tvirtinti visuotiniam narių susirinkimui.
112. Revizijos komisija gali atlikti ir kitus patikrinimus, susijusius su Bendrijos lėšų panaudojimu ar turto disponavimu.
113. Revizijos komisija apie Bendrijos narių finansinės veiklos patikrinimo metu nustatytus trūkumus ar pažeidimus turi informuoti visuotinį narių susirinkimą bei valdybą.
114. Revizijos komisija turi teisę gauti visus su Bendrijos finansine veikla susijusius dokumentus.
115. Valdybai ar 1/2 Bendrijos narių pareikalavus, revizijos komisija privalo atlikti neeilinį Bendrijos finansinės veiklos patikrinimą.
116. Revizijos komisija turi teisę teikti pasiūlymus valdybai dėl Bendrijos finansinės veiklos audito.
117. Revizijos komisijos nariams už darbą revizijos komisijoje darbo užmokestis nėra mokamas.
118. Revizijos komisija yra atsakinga ir atskaitinga visuotiniam narių susirinkimui. Revizijos komisijos išvados pateikiamos raštu.
119. Atlikus patikrinimą yra surašomas patikrinimo aktas, kuriame fiksuojami patikrinimo metu gauti duomenys. Patikrinimo aktą pasirašo komisijos pirmininkas ir sekretorius.

XIII. BENDRIJOS LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA IR KONTROLĖ

120. LSPŽGB nuosavybės teise gali priklausyti kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas, reikalingas įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. Turtas gali būti įgytas už Bendrijai priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo ar kitu teisėtu būdu.
121. Bendrijos lėšas sudaro:
1. Neįgaliųjų departamento prie SADM projektinei veiklai įgyvendinti skirtos lėšos;
2. Bendrijos visuotinio narių susirinkimo nustatytas nario mokestis;
3. fizinių asmenų, įvairių organizacijų, fondų, valstybinių organizacijų, valdymo institucijų, kitų juridinių asmenų dovanotos (paakotos) lėšos;
4. pajamos iš Bendrijos ūkinės – komercinės veiklos;
5. kitos teisėtai gautos lėšos.
122. Bendrijos turtas ir lėšos naudojamos tik įstatuose numatytiems tikslams bei uždaviniams įgyvendinti.
123. Išstojusiems iš Bendrijos nariams jų lėšos negrąžinamos.
124. Bendrijos turimos lėšos skiriamos projektams įgyvendinti, išmokėti samdomiems darbuotojams darbo užmokestį, skatinti darbuotojus materialiai, sudaryti rezervo fondą.
125. Bendrijos turtas ir lėšos jokia forma negali būti skirstomos jos nariams, valdymo organų nariams, asmenims, susijusiems darbo santykiais, išskyrus atvejus, kai mokamas darbo užmokestis bei kitos su darbo santykiais susijusios išmokos arba kai mokamos išmokos pagal autorines ar paslaugų teikimo sutartis.
126. Bendrijos finansinės veiklos, lėšų panaudojimo kontrolę vykdo revizijos komisija.

XIV. DOKUMENTŲ PATEIKIMAS BENDRIJOS NARIAMS, VIEŠI PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI

127. Bendrijos nariui raštu pateikus prašymą Bendrijos vadovas ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prašymo gavimo dienos privalo sudaryti galimybę susipažinti su dokumentais arba pateikti šių dokumentų kopijas.
128. Bendrijos nariams gali būti leista susipažinti ar pateikta šių dokumentų kopijos: Bendrijos įstatai, finansinės ataskaitos, įstaigos veiklos ataskaitos, audito išvados bei ataskaitos, visuotinių narių susirinkimų protokolai ar kiti dokumentai, kuriais įforminti visuotinio narių susirinkimo sprendimai, narių sąrašai, kiti organizacijos dokumentai, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat dokumentai, kuriais įforminti Bendrijos vadovo ar valdybos sprendimai, jei šiuose dokumentuose nėra neviešos informacijos.
129. Atsisakymą pateikti dokumentus Bendrijos vadovas, turi įforminti raštu, nurodydamas atsisakymo motyvus.
130. Paramos ir labdaros teikėjai turi teisę gauti informaciją, susijusią su jų Bendrijai teikiama parama.
131. Už informacijos pateikimą atsakingas Bendrijos vadovas.
132. Bendrijos dokumentai, jų kopijos, ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai.
133. Bendrijos pranešimai ar kita informacija, kurią privalu paskelbti viešai, skelbiama Bendrijos internetiniame puslapyje www.lspzgb.lt ir dienraštyje „Lietuvos rytas“.
134. Informacija, kuri skirta tik Bendrijos nariams, yra išsiunčiama registruotu laišku, faksu arba elektroniniu paštu.

XV. BENDRIJOS FILIALAI

135. LSPŽGB filialai steigiami valdybos sprendimu. Valdyba tvirtina naujai įsteigto filialo nuostatus.
136. LSPŽGB filialų veikla nutraukiama visuotinio susirinkimo sprendimu, priimtu paprasta balsų dauguma.
137. Filialas savo veikloje vadovaujasi šiais LSPŽGB įstatais, vykdomų projektų programa, Bendrijos valdybos sprendimais, filialo nuostatais, LR įstatymais ir kitais teisės bei poįstatyminiais aktais.

XVI. BENDRIJOS PERTVARKYMAS, REORGANIZAVIMAS, VEIKLOS PABAIGA

138. Bendrija pertvarkoma, reorganizuojama, likviduojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
139. Sprendimą dėl Bendrijos pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo turi teisę priimti visuotinis narių susirinkimas 2/3 balsų dauguma.
140. Jei Bendrijos narių lieka mažiau nei 3 (trys), apie tokį mažėjimą per 30 (trisdešimt) dienų privalu pranešti Juridinių asmenų registrui nustatyta tvarka.
141. Likęs Bendrijos turtas ir lėšos patenkinus visus kreditorių reikalavimus ir atsiskaičius su darbuotojais bei patenkinus narių reikalavimus dėl turto dalies, neviršijančios nario mokesčio, perduodamas kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato visuotinis narių susirinkimas ar teismas, priimdamas sprendimą likviduoti LSPŽGB.

XVII. ĮSTATŲ KEITIMO IR PAPILDYMO TVARKA

142. Iniciatyvos teisę kaisti įstatus turi teisę Bendrijos vadovas, valdyba ar nariai.
143. Bendrijos įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimtu paprasta susirinkime dalyvaujančių balsų dauguma.
144. Priėmus sprendimą keisti įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas, po kuriuo pasirašo visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo.
145. Pakeisti įstatai registruojami Juridinių asmenų registre įstatymų nustatyta tvarka.
146. Pakeisti įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

Įstatai patvirtinti 2010-10-15 visuotinio narių susirinkimo sprendimu